نفرین به جنگ

سر می بُرند بی گنهان را به پای جنگ

قربانیِ بشر طلبیده خدای جنگ

                                              

یارب مگر چقدر یزید آفریده ای ؟

باشد هزار جای زمین کربلای جنگ 

 

گویا که آیه آمده آن هم به فارسی:

ما آفریده ایم شما را برای جنگ

 

جنگ است مثلِ گرگِ حریصِ گرسنه ای

سیری پذیر نیست چرا اشتهای جنگ

                   

یک دم دمد تنورۀ آتش، دمِ دگر

آدم به کام مرگ کشد اژدهای جنگ

 

در گوشه گوشه گوشۀ این بامِ آسمان

باشد هزار بلکه هزاران لوای جنگ

                                           

دستارکی کنارش اگر چوبکی بود

با هم شوند پرچمکی در فضای جنگ

 

حق با فرشتگانِ خدا بود در ازل؟

کاری چرا نمی کند انسان سوای جنگ

 

جنبد هزار سلسلۀ جنگ در جهان

دارد به دست سلسله را مافیای جنگ

 

آیا شود تمام شود قصّۀ جنون

آیا شود تمام شود ماجرای جنگ ؟

 

پیغمبران جنگ، دروغین رسیده اند

ای دل مخوان مخوان قصص الانبیای جنگ          

 

با مال و جان و عِرض مسلمان چه می کند؟

سربازِ خشک مغزِ مقدس نمای جنگ

 

رفت آبروی دین که به نام مبین دین

می چرخد از تنورۀ خون آسیای جنگ

                                              

دنیا خراب می شود انگار سر به سر

دنیاست تحت سلطۀ زورآزمای جنگ

 

جنگ آوران نیند مگر پیکِ مرگ و خون

جز خون و مرگ چیست مگر اقتضای جنگ؟

                                              

یک بانگ هم نمی شنویم از گلوی صلح

عالم تمام رفته مگر در کُمای جنگ  

 

نفرین به جنگِ بی هدف و جنگ پیشگان

بیهوده می کنند اگر ادعای جنگ

 

ای مرگ بر معلّمِ توپ و تفنگ و تیر

ای ننگ بر مؤسّسِ دانشسرای جنگ

 

ای تُف به روح آنکه برای نخست بار

داد و گرفت مدرکت ای دکترای جنگ

 

نفرین به پای هرکه از آغاز تا کنون

پیش از همه قدم زده در راستای جنگ 

 

ای ننگ بر نبوغ دروغی که برگشاد

راهی به دل، دلِ بشر، از تنگنای جنگ

 

نفرین به تیر و ننگ بر انگشتِ تیربار

نفرین به هر کسی که بکوشد برای جنگ

 

نفرین به آن مهندسِ کژفکر کز نخست

سنگی نهاد تا که برآید بنای جنگ    

 

مادر به سوگشان بنشیناد کاین چنین

ما را نشانده اند به سوگ از عزای جنگ

 

#غلامعباس_سعیدی

 

https://t.me/saeedigholamabbas


/ 0 نظر / 53 بازدید