لیلی

لیلی بیا و قافیه ها را ردیف کن

با یک نگاه چارۀ طبعِ ضعیف کن

 

تا با کرشمه تیرِ مژه بر دلم زنی

مژگان فرابگیر و لبت را ظریف کن

 

دستم اگر به شانۀ تو می رسد چه باک

این دست را ز شانه بکن بندِ کیف کن

 

بنویس بر دلم رقم فیض و سینه را

با عشق مثلِ صفحۀ قرآن شریف کن

 

حافظ حریف تو نشد اینک منم بیا

با بوسه مهر بر دهنِ این حریف کن

 

این قلب مثلِ سکّۀ قلب است شستشو

این سکّه را به شیوۀ پولِ کثیف کن

 

طبعِ جهان خشن شده با خنده ای ملیح

این طبعِ خشمگینِ خشن را لطیف کن

 

 

از بام من بتاب و به یک جلوه ماه را

روی زمین بیفکن و خوار و خفیف کن

 

پیوستِ یک کرشمه بکن خنده را ولی

فکرِ دلِ شکسته و قلبِ ضعیف کن

 

غلامعباس سعیدی

/ 0 نظر / 35 بازدید