سکه قلب

تُکِ سبیل بتابان اگر چه باج بگیرند

فرا بگیر سرت را اگرچه تاج بگیرند

 

بیار پنجره ای را بکوب سینۀ دیوار

بیار اگر چه برای هوا خراج بگیرند

 

برو به جشنِ زمستانشان برقص اگرچه

ز باغِ توتِ من و تو درختِ کاج بگیرند

 

خراب می شود این باغِ توت ترسم از آن است

که این زیاده خوران لینتِ مزاج بگیرند

 

چگونه عشق نمیرد به دوره ای که جوانان

به جای حافظ و سعدی کتابِ گاج بگیرند

 

به جیبِ سینۀ مردم صدایِ سکۀ قلب است

چه می کنی اگر این سکه ها رواج بگیرند

 

دلی که عشق ندارد به یک پشیز نیرزد

کماجدان به چه ارزد اگر کماج بگیرند

 

غلامعباس سعیدی

/ 0 نظر / 49 بازدید