ژن برتر

من لقمۀ حلال پدر بوده ام که بعد
با شیر پاک مادر خود آشنا شدم

مثلِ کبوتری شبی از بام آسمان
آسان به کنجِ عالم امکان رها شدم

امّا تو کار چند ژن خوب بوده ای
.یک دسته ژن که برده ای از مادر و پدر

عندالورود عالم امکان به افتخار
روی سرش گرفته تو را مثل تاج زر

من می دوم مدام پی لقمه ای حلال
کز لقمۀ حلال به اینجا رسیده ام

حس می کنم از اوّل دنیا دویده ام
حس می کنم به آخر دنیا رسیده ام

تو می کنی از این و از آن می بری به جور
کز والدین خود ژن مرغوب برده ای

آری ببر حلال تو باد آنچه می بری
آری بخور حلال تو باد آنچه خورده ای

#غلامعباس_سعیدی

/ 0 نظر / 41 بازدید